• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Stanovy

Členství:

Ptáte-li se proč se stát členem W clubu, pak vězte, že je několik dobrých důvodů proč jím být:

*noví přátelé 
*výměna zkušeností 
*přátelská atmosféra a dobrá zábava 
*informace soustředěné na jednom místě, zdarma, lehce a rychle dostupné 
*Jedinec může být individualitou, ale rychle se rozvíjí pouze díky celku.
  Celek může existovat jen za podpory jedinců.

Členem W clubu se stává každý, kdo dosáhl 15 let a zaplatil členský příspěvek ve výši 300 Kč ročně( 2020 ,2021). Příspěvek se platí za kalendářní rok, na první akci ( zpravidla jde o JCWC ) pořádanou klubem v novém roce.


Členský příspěvek je možno zaplatit zasláním na číslo účtu neziskové organizace zapsaný spolek

 ČÍSLO ÚČTU         282556954/0300

nezapomeňte uvést odesílatele částky jméno a příjmení spolu s přihlašujícími údaji na e-mail:

macgyver.haje@seznam.cz nebo wclub94CZ@seznam.cz

Přihlašovací údaje:

Celé jméno, přezdívka, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, disciplina jíž se zabýváte.
Fotografie od pasu nahoru pro potřeby adresáře členů.

Máme na Vás prosbu :
zhruba jeden týden po zaplacení čl. příspěvku, zkontrolujte v adresáři, zda jsou Vaše údaje uvedeny správně. Není-li tomu tak, zašlete připomínky na KONTAKT dotazy, připomínky, materiály .......

Výhody:

Výuka dovedností a poradenství na akcích W- clubu zdarma.

Sleva 50 Kč ze startovného na Jarní ceně W-clubu

Sleva 50 Kč ze startovného na MČR+Velké ceně W-clubu

Sleva 100 kč ze startovného na MČR nůž a sekera


LUKOSTŘELBA - SÍŤ

Na akce které pořádají členové W clubu a je tam disciplína lukostřelba, je možno zapůjčit "lukostřeleckou síť". Na starost ji má Jindřich Zobl (viz kontakty). Několik málo podmínek pro zapůjčení: v daný termín ji J. Zobl nebude potřebovat pro jinou akci, včas dát vědět minimálně   1 měsíc dopředu. Potom je možné zaslat i poštou pokud J. Zobl nebude osobně přítomen na akci. Pořadatel akce zajistí poslání poštou nejpozději do týdne zpět.

HOD NOŽEM - HÁZENÍ NA ČAS

Pro soutěž házení na čas má W-club k dispozici 30 kusů nožů(speciály dle pravidel). Tyto nože je možno si zapůjčit za určitých podmínek na starost je má Franta Stejskal (tel.607104452). Na soutěžích W-clubu budou kdykoliv k dispozici pro trénink.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Každá soutěž má svá pravidla a závodníci jsou povinni je respektovat.

Během soutěže je zakázáno požívat alkohol nebo drogy.

Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W clubu 2 měsíce dopředu tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W- clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíce před soutěží.

V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

Připomínky se podávají písemně na papíru nebo se zasílají e-mailem.

O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby, které jej po dobu výkonu zastoupí.


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 100 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE

Závodník bude diskvalifikován za:


Požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)


VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY

Soutěže v lase, biči a žonglování s revolvery jsou rozděleny na amatérskou a mistrovskou třídu.

Do třídy amatérů se může přihlásit kdokoliv kromě závodníků z mistrovské třídy. To znamená, že soutěží vyhlášených pro amatéry se závodníci z mistrovské třídy nemohou účastnit.

Do mistrovské třídy jsou zařazeni všichni, kdo se zabývají tímto sportem profesionálně, nebo se v předchozích mistrovstvích České republiky umístili na prvních místech.

Následující rok může loňský vítěz mistrovství ČR v amatérech dle svého uvážení postoupit do mistrovské třídy.

Do mistrovské třídy trvale odcházejí ti závodníci, kteří mistrovství ČR v soutěži amatérů vyhráli dvakrát.

Pokud soutěžící dosáhne 3x po sobě titul mistra  ČR  v mistrovské třídě, odstupuje dočasně ze soutěží. Do soutěže se může vrátit, pokud bude jeden rok vykonávat funkci rozhodčího pro všechny soutěže (bič a  laso). Je to z toho důvodu, aby byla dána možnost i jiným soutěžícím vyniknout v soutěžích. Soutěžící nabere zkušenosti z oblasti rozhodování a přispěje svými znalostmi ke kvalifikovanějšímu rozhodování.

 BILIÁRD - souboj s bičem

Tato soutěž může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 špalíků 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefený šp., dva najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 špalíků své barvy bez pořadí a poslední černou.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.

STARTOVNÉ PRO ROK 2021

JARNÍ CENA W-clubu z.s.

Startovné 350 kč

sleva pro členy W-clubu 50 kč


MISTROVSTVÍ ČR + VELKÁ CENA W-clubu z.s.

Startovné 350 kč

sleva pro členy W-clubu 50 kč


MISTROVSTVÍ ČR V HODU NOŽEM A SEKEROU(TOMAHAWKEM)

Startovné 350 kč

sleva pro členy W-clubu 100 kč

WESTERN VÍKEND

 Startovné 350 kč

sleva pro členy W-clubu 100 kč

Stanovy W-clubu z.s.

 

čl.1

 

Název

 

W-club z.s.

 

 

čl. 2

 

Sídlo

 

Sídlem zapsaného spolku je adresa trvalého pobytu prezidenta W-clubu z.s. s působností na území České republiky: Vidče 366, PSČ 756 53,  IČO: 613 82 353

 

čl.3

 

Charakter zapsaného spolku

 

Zapsaný spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů (vzniklým dle zákona č. 89/2012 sb.o sdružování občanů), které spojuje zájem o westernové discipliny -  lasování, práci s bičem, hod nožem a tomahawkem, žonglování s revolvery, střelbu hladkým lukem bez mířidel (dále ozn. jako discipliny).

 

čl. 4

 

Cíle činnosti W-clubu z.s.

 

1. Sdružovat zájemce všech věkových skupin o tyto netradiční discipliny.

2. Zajistit informovanost členů o dění v této oblasti.

3. Pořádání výuky pro zájemce o ovládání biče 

    lasa, westernové žonglování s revolvery, hod nožem a tomahawkem a

    střelbu hladkým lukem bez mířidel.

4. Pořádání soutěží, především Mistrovství ČR v ovládání biče, lasa, ve 

    westernovém žonglování s revolvery, hodu nožem a tomahawkem a westernové show.

5. Pořádání Mistrovství Evropy v ovládání biče, lasa, westernovém 

    žonglování s revolvery, hodu nožem a tomahawkem a westernové show.

6. Společná účast členů W-clubu z.s. na zahraničních soutěžích.

7. Seznamovat veřejnost s historií a informovat ji o současných novinkách 

    v těchto disciplinách formou článků a vystoupení v médiích, formou 

    předvádění show na veřejnosti a na společenských akcích a dalšími 

    způsoby, odpovídajícími potřebám a době.

8. Spolupráce W-clubu z.s. s organizacemi či subjekty podobného 

    zaměření (zahraničními i domácími) na organizování a zajištění průběhu 

    soutěží, společenských, sportovních, reklamních, filmařských a jiných akcí 

    na území ČR i v zahraničí.

9. Garance kvality vybraných členů W-clubu z.s. pro výuku dovedností, 

    veřejnou show a předávání informací a zkušeností.

 

 

čl. 5

 

Organizační struktura W-clubu z.s. a jeho orgány

 

 

1. Nejvyšším orgánem W-clubu z.s. na území ČR je členská schůze.

 

    Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně a schvaluje zejména:

 

    - změny stanov W-clubu z.s.

    - volí a odvolává funkcionáře W-clubu z.s.

    - schvaluje rozpočet W-clubu z.s. a výši členských příspěvků

    - je oprávněna měnit a rušit rozhodnutí vedení W-clubu z.s.

    - projednává důležité organizační a společenské záležitosti W-clubu z.s.

    - rozhoduje o zániku W-clubu z.s.

    - k platnosti rozhodnutí členské schůze je nutná přítomnost nadpoloviční 

      většiny celkového počtu všech členů

    - přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů

    - z jednání členské schůze se pořizuje zápis

 

 2 . Výkonným a řídícím orgánem je vedení W-clubu z.s.

 

      Vedení W-clubu z.s. projednává záležitosti dle potřeby, nejméně však 

      dvakrát ročně.

 

    - je ve  složení – president, pokladník a 4 členové, všichni jsou voleni 

      členskou schůzí na dobu 3 let

    - v čele stojí president W-clubu z.s. a je jeho statutárním zástupcem

    - podpisové právo má president W-clubu z.s., výkonem svých pravomocí může 

      písemně zmocnit jiného člena vedení

    - za W-club z.s. je oprávněna  jednat osoba, určená vedením klubu

 

 

čl. 6

 

Zásady hospodaření

 

1. Hlavním zdrojem příjmů W-clubu z.s. jsou členské příspěvky a startovné ze  soutěží. Vedlejším a nepravidelným zdrojem příjmů jsou eventuelní dotace, odkazy, dary sponzorů, finanční částky za uveřejněnou reklamu a příjmy z neziskové činnosti získanými v souladu s cíli sdružení.

 

2. Finanční prostředky W-clubu z.s. jsou využity na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 4 těchto stanov a k presentaci klubu na internetu. Především pak k pořádání společných akcí a soutěží,  jejichž cílem je kromě jiného i předávání zkušeností.

 

3. Nad hospodařením W-clubu z.s. dohlíží revizní komise, která je schválena členskou schůzí.

 

4. Vedení W-clubu z.s. :

 

    - je odpovědné členské schůzi za hospodárné využití finančních 

      prostředků klubu

    - umožňuje zvýhodnění svých členů formou slev či příspěvků na 

      startovném

    - hradí náklady, nutné na zajištění klubových soutěží osobě, která je 

      vynaložila – po předchozí dohodě

 

5.  K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše

7.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností volí členská­­­­­ ­­schůze spolku pokladníka.

 

čl.7

 

Členství

 

Členem W-clubu z.s. může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení klubových orgánů . Klub vede evidenci členů.

 

Čestné členství je udělováno fyzické osobě za mimořádný a aktivní přínos při zajišťování činnosti sdružení nebo jako projev úcty důležité osobě. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

Vznik: 1. Zaplacením členských příspěvků a písemnou přihláškou na adresu W-clubu z.s. .

           2. Spodní věková hranice členů - 15 let , mladší s doprovodem odpovědné osoby.

           3. Morální a psychická způsobilost.

           4. Uchazeč o členství může být vedením W-clubu z.s. odmítnut, bez udání důvodu.

 

 Zánik: 1. Neplacením  členských příspěvků.

            2. Vystoupením člena – formou písemného odhlášení, doručeného presidentovi W-clubu z.s..

            3. Vyloučením člena při závažném provinění.

            4. Úmrtím člena.

            5. Zánikem sdružení.

 

Práva člena

 

1. Být volen do funkcí W-clubu z.s.

2. Podávat připomínky a náměty k činnosti W-clubu z.s.

3. Účastnit se pořádaných akcí .

4. Být informován o dění ve W-clubu  z.s. - formou jednání členské schůze a 

    zpráv, uvedených  na webových stránkách W-clubu z.s.

5. Rozhodovat o činnosti W-clubu z.s. formou hlasování na členské schůzi.

 

Povinnosti člena

 

1. Platit členské příspěvky.

2. Účastnit se členské schůze.

3. Pomoci při pořádání akcí.

4. Dbát zásad bezpečnosti při činnostech W-clubu z.s.

5. Chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno W-clubu z.s.

6. Dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze, vedení a jeho 

    operativní rozhodnutí.

 

7. Sdružení je oprávněné vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, 

   pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

 

-  napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně vedení W-clubu z.s.

-  vyloučení z sdružení, o vyloučení člena rozhoduje členská schůze

 

 

čl.8

 

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání.

 

 

W-club z.s. zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 90 %  řádných účastníků členské schůze.

O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na základě návrhu vedení     W-clubu z.s.

 

čl.9

 

Závěrečná ustanovení 

 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní  předpisy.

 

Stanovy W-clubu z.s. registrované dne 6. 4. 1994 Ministerstvem vnitra,
č. j. II/s – OS/1 – 24126/94 – R.

Změna znění těchto stanov byla schválena členskou schůzí konanou dne 25. dubna 2015 ve Strážku, jejíž konání je potvrzeno zápisen ze dne 25. dubna 2015. Znění těchto stanov je účinné od 25. dubna 2015.

Změna stanov W-clubu z.s. :

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 2814.

Den nabytí právní moci Ostrava dne 27. ledna 2016.